BORÇLAR HUKUKU 1

BORÇLAR HUKUKU DERS NOTLARI
1.Alacaklı, Borçlu, Edim nedir
Alacaklı:Borç iliskisinde borçludan bir edimde bulunmasına isteme olan kisi
Borçlu:Borç iliskisinde alacaklı karsısında bir edimde bulunmakla olan kimse
Edim:Borç iliskisinin konusu edim çesitleri : yapma yapmama,sahsi-maddi edim,sürekli-ani edim,bölünebilir –bölünemez edim olumlu edim :ücret
vermek, olumsuz edim: rekabet yasagı
2.Borcun Kaynakları Nelerdir
• Hukuki islemlerden ve özellikle sözlesmelerden dogan borçlar
• Haksiz fiillerden dogan borçlar
• Sebepsiz zenginlesmeden dogan borçlar
3.Hukuki islemlerin özellikle sözlesmeden dogan borçlarının açıklayınız
Hukuki islem sonuç dogurmaya yönelmis irade açıklaması
1.6rade açıklaması:kisinin iç lamine iliskin husustur dıs aleme aktarma diyebiliriz irade açıklaması acık veya örtülü bir biçimde yapılmıs olabilir her
ikisice sonuç baglar susma örtülü kabul sayılmaz çünkü kimse hukuki cevap vermek zorunda degil bazen susma örtülü beyan kabul edilir söyle
teklifte bulunan kimse uygun sartlarda isin özel niteliginden gerekse durumun gereklerinde dolayı karsı tarafın kabul beyanını beklemek zorunda
olmayıp da teklif uygun bir süre içinde redde olunmamıs ise sözlesme gerçeklesmis demektir bu durumunda karsı tarafın örtülü beyanı sayılacak
2.Hukuki sonuç:hukuki sonuç olusması iradenin açıklanması yetmekte bu iradenin bir hukuki sonuç yönelmesi ve bu sonuçun hukuk düzenince
tanıması gerekir gerçek ve ortak amaçlar arastırılması gerekir
4. Hukuku islemler kaça ayrılır
1.Hukuki isleme katılan tarafların sayısına göre yapılan ayrım
Birikisinin iradesi açıklamasıyla yeterli ise tek taraflı hukuki islem iki kisi olunca iki veya çok taraflı islem tek taraflı huk islemler:vasiyet fesih takas
beyanı iki veya çok taraflı hukuku islemler: sözlesme ve karalar
2.Borçlandırıcı islemler (taahhüt-tasarruf islemleri)
Borçlandırıcı haklar bir hakkı dogrudan dogruya etkide bulunmayan sadece malvarlıgının pasifini artıran islemler tasarruf islemleri ise hak dogrudan
dogruya etki eden yani devreden degistiren veya sona erdiren islemleri borçlandırıcı islemler örnek kendine ait olmayan mal için satıs sözlesmesi
düzenlemis ise malı teslim etme borcu yüklenmistir tasarruf islemler borcu yaratan degil bir hakkı dogrudan etkileyerek onu ortadan kaldıran
azaltan hukuki islemler bir kimsenin mülkiyetindeki bir seyi baskasına devretmesi alacagın temliki örnek verilir
Arasındaki fark:
• Tasarruf islemleri borçlandırıcı islemlerden dogan borcu yerine getiren islemlerdir
• Tasarruf islemlerinin sonuç dogurması tasarruf edenin islemi yaptıgı sırada tasarruf yetkisine sahip olmasına baglıdır
• Borçlandırıcı islemlerde islemi yapan kisinin tasarruf yetkisine sahip olması gerekmez
• Tasarruf islemleri bir hakkın devri sonucu dogururlar ve bir kez yapabilir
• Tarih itibariyle ilk yapılan tasarruf islemi öncelik ilkesine göre geçerlidir
• Borçlandırıcı islemlerde ise esitlik ilkesi geçerlidir
3.Saglar arası islemler / Ölüme baglı islemler
Hukuki islem sonuçları irade açıklanmasında bulunan kisinin saglıgında dogruyorsa saglar arası hukuki islemlerden söz edilir irade açıklaması
bulunan kisinin ölümünden sonra meydana gelirse ölüme baglı hukuki islem söz edilir ölüme baglı tasarruflar ve bagıslar grubuna girer
4.Diger hukuki islemler
a)Sekle ve sekle baglı olmayan islemler borçlar kn.sekilsizlik yada sekil serbestligi ilkesini benimsemistir.
b)6vazlı /6vazsız islemler:yapılan hukuki islem ödeme karsılıgı ise ivazlı karsılıgı yoksa ivazız satım sözlesmesi ivazlı vasiyet ise ivazız
c)Sebebe baglı islem/Sebebe baglı olmayan islemler:sebep bir hukuksal islemin yapılmasında etken olan nihai amaçtır.kazandırıcı islemin hukuken
geçerli olabilmesi sebebin geçerliligine baglı ise sebebe baglı islem degil ise sebebe baglı olmayan bir islem söz konusudur
5.Sözlesmeyi açıklayınız
6ki tarafın karsılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla meydana gelen hukuki isleme sözlesme denir sözlesme sözlesme iki taraflı hukuki
islemdir
• Bir taraf borç altında ise tek tarafa borç yükleyen sözlesme(bagıslama) denir
• Borç sözlesmeleri genel olarak saglar arası bir hukuki islemlerdir
• Sözlesmelerde sekil serbestligi vardır
Sözlesmenin unsurları:
a)6rade:En önemli unsur
b)6radenin açıklanması:Dıs dünya yansıyan insan iradesi ruhsal bir olgu ruhsal bir olgu hukuksal bir olgu degildir. Sözlesmenin olması için iradenin
açıga vurulması gerekir.
c)Karsılıklı irade: Tek taraflı bir irade yeterli degil en az iki iradenin karsılıklı olarak iradelerini açıklaması gerekir.
d)Konu: Edim de dahil olmak üzere sözlesmeyle meydana gelen iliskinin tümü sözlesmenin konusudur.
6.Sözlesmenin kurulma asamaları nelerdir
• İki tarafın karsılıklı birbirine uygun suretle rızalarını beyan tamam olur
• İcap (teklif öneri) önce açıklayana denir sonra açıklayana kabul denir
• İcap sözlesme yapma çagrısıdır tek taraflı hukuki islemde icap karsı tara ulasınca sonuç dogurur
• Sözlesmenin esaslı noktasını içermeyen ve karsı tarafa kabul edildiginde sözlesmeyi Kurulabilecek olgunlukta olmayan beyanlar icaba davet sayılır
• Bir beyanın icap mı davet mi olup olmaması beyanın yorumlanması gerekir tarife ve fiyat Listesinin gönderilmesi icap sayılmaz fiyatını gösteren
sergilenmesi icap sayılır bir beyanın Kabul sayılabilmesi için içerik olarak icaba uygun olması gerekir
6cap in özellikleri:
• İcap zaman olarak kabulden önce yapılır
• İcap kesin olarak bir kabul çagrısı önerisidir
• İcap tek taraflı hukuki bir islem olup karsı tarafa ulasınca sonuç dogurur
• İcap gaipler arasında ise özel bir düzenlemeye tabidir
• İcapçı belli kosulların gerçeklesmemesi halinde icaptan dönebilir
• İcap belli sekil e baglı degildir yazılı yada sözlü olabilir
Kabulün özellikleri:
• Kabul sözlesme yapma önerisinin uygun görülmesi bu dogrultuda irade açıklaması
• Kabul sonuç dogrucu bir islem oldugundan icaptan daha önemlidir
• Sözlesmenin olması için kabulün icaba uygun yapılması gerekir
• 6cabı degistiren kabul yeni bir icap sayılır
• Kabul açık ve örtülü olmak üzere iki sekilde olabilir
• Bazı durumlarda susma kabulden sayılmıs
• Kabul bu iradeyi açıklayan kisiyi baglar kabul ile sözlesme kurulmus olur
• Sözlesmenin unsurları kabul haberinin gönderildigi an baslar
7.Sözlesmede sekil açıklayınız
1)Geçerlilik
a)Kanunu: yazılı ve resmi
b)6rade
2)6spat
1)Geçerlilik
kanunu açıklık olmadıkça hiçbir sekle tabi degildir taraflar serbesttir
Bir sekle tabi ise kanunu geçerlilik sartı olarak sekçili aradıgı durumlarda yazılı ve resmi Seklinden bahsetmek gerekir resmi sekil .isletmenin yetkili
bir makam veya sahıs önünde Yasaların aradıgı usul ve kosulları uyularak yapılması
2)6spat.kırk milyon geçtigi zaman ispatlanması gerekir
8)Sözlesme serbestligini sınırlayan haller
a)Emredici kanun hükümlülerini aykırılık:yapıldıgı zaman kanuna karsı hile
b)Kamu düzenine aykırılık
c)Ahlak ve adaba aykırılık
d)Kisilik aykırılık
e)Konusu imkansız olan sözlesmeler:sözlesme yapma vadi(ön sözlesme)
9)Gabin nedir
Sözlesme yapılırken diger tarafı sömürmesi olusması:
a)Objektif sart:ivalar arasındaki açık bir nispetlik bulunmaktadır
b)Sübjektif sart:nizbetsizlik zarara ugrayacak tarafın tecrübesizliginden zor durumdan veya hafifliginden yararlanması
Hükümleri:
• Gabide kalan kisi sözlesmenin yapılmasından sonra 1 sene sonra iptal eddirebilir
• Yargıç zamanı kendi tespit etmesi
• Tazminat davası açılabilir
10.Sözlesmede irade ile beyan arasında uygunsuzluk hallerini açıklayınız
1)6rade ile beyan arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk
a)Saka beyanı
b)Zihni kayıt
c)Muvazaa
2)6rade ile beyan arasında istenmeden meydana gelen uygunsuzluklar(irade sakatlıkları)
a)Hata
b)Hile
c)Tehdit
Tek tarafın istedigi uygunsuzluk hallerini saka beyanı zihni kayıt ikidir saka beyanı:karsı tarafın beyanını ciddiye almayacagı kanısında hareket
ederek gerçek iradesini uymayan bir beyanda bulunursa saka beyanı söz konusudur bu kurallar baglayıcı degildir
Zihni kayıt:beyan ettigi seyi istemiyorsa örnegin kefil oldugu veya otomobil satın aldıgını beyan ettigi halde içinden arzu etmiyorsa v…. Bu tür
beyanlar geçerli olup beyanda bulunan sahsi baglar
Muvazaa(danısıklılık): üçüncü sahısları aldatmak i amacıyla gerçek iradelerini uymayan bir islem yapmaları ve görünürdeki bu islemin kendilerine
baglamayacagı konusunda anlasmalarıdır taraflar bazen islemin alında gerçek iradelerin uyan baska bir islemide Gizleyebilir iki sekilde :
a)Mutlak (adi )muvazaa :tarafların gerçek iradelerine uymayan bir islem yapmaları ve görünürdeki bu islemin kendilerini baglamayacagı konusunda
anlasmalarını ifade eder
b)Nispi muvazaa: tarafların gerçek iradelerini uyan islemi bir görünürdeki islem altında gözledikleri muvazaa olayı farklı gizli olmasıdır ancak her iki
muvazaa halinde taraflar arasındaki görünürdeki islemin hüküm tanımayacagı konusunda bir muvazaa anlasması vardır
her iki Side gerçek iradesini uymayan islem batıldır.
Muvazaanın hükmü:
Hükümsüzdür.gizli islem geçerli sayılır nispi muvazaa gizli islem sekil sartlarına uygun olara yapılmıssa geçerlidir. Muvazaalı islemin geçerligi iyi
niyetli üçüncü kilere karsı ileri sürebilir. Muvazaalı islem adi veya senede baglı ise tanıkla kanıtlayamaz hukuki islem resmi sekilde yapılmıs ise adi
senetle ile ispatlarlar 3 kisiler muvazaa iddialarını ispatyabilir.
a)Hata :sözlesmenin taraflarının birinin yanılarak gerçek iradesini uymayan bir beyanda bulunmasıdır esaslı hatalar hataya düsene sözlesmeyi iptal
hakkı verir borçlar kn. Bazı geleneksel beyan hatası hallerini baslıça esaslı hata halleri dikkate almıstır.
Sözlesmenin niteliginde hata – sahısta hata –miktarda hata bunların yanında beyan ve saik hata hallerinde söz konusu olur olur hatanın esaslı
sayılması için hem objektif hemde sübjektif kosulun olması gerekir
Saik hata:kisinin beyanda bulunurken yaptıgı degerlendirmeler ve tahminlerde yanılmasını ifade eder
b)Hile: bu durumda ise sözlesmenin taraflarından biri karsı tarafın hilesi sonucu yanılmıstır esaslı olması bile iptal davası acar
c)Tehdit Korkutma.ikrah):
Taraflardan biri yapmak istemedi bir sözlesmeyi kendisine veya yakınlarından birbirine agır ve derhal meydana gelecek bir baskı halinde yapılmıs
ise 3. kisiye yapsa bile iptal
11.Hata kaça ayrılır
1)Beyanda hata
a)Esaslı olmayan
b)Esaslı
1)Kanunda sayılan
Sözlesmenin niteliginde hata
Sözlesmenin konusu olan seyde hata
Sahısta hata
Miktarda hata
2)Diger durum yargıç takdiri
2)Saik hata
a)Esaslı olmayan
b)Esaslı
1)Sübjektif
2)Objektif
12)Sözlesmede hükümsüzlük(butlan ve iptal kabiliyeti) anlatınız
1)Butlan (kesin hükümsüzlük)
Belli bir sakalık nedeniyle bastan itibaren kedisine baglanan hukuki sonuçları dogurmayan ve geçerli hale getirilmeyen islemlerdir
Butlan sebepleri:
• Ehliyetsiz temyiz kudretinden tam ehliyetsiz olma)
• Sekle aykırılık
• Muvazaa
• Sözlesmenin konusunda emredici hükümlere kamu düzenine ahlaka kisilik haklarına veya imkansa olması
Butlanın sonuçları hükümsüzdür bastan hukiki islem dogurması yeniden yapılması gerekir Uygun olmaması acısından butlan 3 kisilere yansır
2.6ptal kabiliyeti:
Sakat olan sözlesmenin tam olarak hükümsüz hale gelmesi için eksik bulunan gecerlilik sartı ile kanunen tarafa iptal hakkı tanınmıs olmasıdır . bu
bozucu yenilik doguran bir haktır
gerçekten irade fesadı hallerinde iptal hakkı sahibi (hataya düsen hile sonucu yanıltılan ve korkutulan taraf) sözlesmeye bastan itibaren baglı
degildir buna karsılık karsı taraf baglıdır.
6rade fesahı ugrayan taraf hata ve hilede ögrenmede tarihinden itibaren korkutma ise bunun etkisinden ortadan kalktıgı tarihten itibaren 1 yıl
içinde sözlesmeyi iptal etmese sözlesmeyi icazet vermis sayılır ve sözlesme onun bakımından baglıyıcı hale gelir 1 yıl hak düsürücü süredir iptal
hakkı için dava açılmasına gerekmez
12.Temsil nedir
Baskası adına islem yapılması yetki veren temsilci üçüncü sahip(temsilcinin yetki veren hesabına islemde bulunacagı kisi) yetki veren tek taraflı bir
hukuki bir islemle temsilciye üçüncü sahısla islem yapma kudreti ve donatmakta temsil bu özelliyle vekaletten ayrılmakta
çünkü vekalet bir sözlesmedir vekile isin yapılması yükümlügü yüklenmekte
13.Temsilin türleri nedir
a)Dogrudan (vasıtasız)temsil:temsilci yetki veren nin hesabına ve adına davranırsa dogrudan temsil söz konusudur gerçek temsilcidir bütün
sorumluluklar (alacak ve verecek ) yetki verene üzerinde dogmaktadır
1.Temsil yetkisi : temsil yetkisi yetki verenin tarafından tek taraflı bir irade acıklamasıla verilmesi sekle tabi degildir.yetkinin içerigini veren
tarafından belirler her zaman sınırlar kanun bazen özel yetki verilmesini aramıstır tasınmazı devretmek veya hakla sınırlamak bagıslama dava
açmak
ayrıca temsil sona erdiginde 3 kisileri korumak için bazı hükümler yer verilmistir belge ile verilmis ise yetki belgesini geri vermek zorunda
2.Baskasına adına davranma :islem yaparken baskasına adına davranması gerekir aksi takdirde alacak –verecek kendine yansır
b)Dolaylı (vasıtalı )temsil:
Dolaylı temsilde temsilci yetki veren hesabına fakat kendi adına davranmaktadır alım satım komisyoncusu hukuki islemler ilk önce temsilcinin
üzerinde dogar daha sonra bunları alacagın temliki ve borcun nakli kurallarına göre yetki verene devreder
14.Yetkisiz temsil nedir
Baskası adına sözlesme yapan kimsenin temsil yetkisi yoksa yetkisiz temsil denir temsilcinin yetkisinin sona erdigi veya yetkisinin sınırlarını astıgı
durumlarda yetkisiz temsil söz konusudur
bir baskası temsili olmadıgı halde baskasının adına sözlesme yapınca icazet (onay)vermedikçe bu sözlesmeye baglı olmaz
böyle durumda (menfi zararın) tazmini hakkında dava açılabilir temsilci sıfatının takının kimse kusurluysa müspet zararı ödemeye de mahkum olur
15.Haksız fiilden dogan borçları açıklayınız
iki sekilde karsımıza geliyor a)borcu((söylesmeye ) aykırılık ve b)haksız fiiller
a)Borca aykırılık : bir zarar dogmustur
b)Haksizlik fiil:bir zarar dogmamıstır ancak zarar verici (fiil)sonucunda zarar veren için bir tazminat borcu söz konusu olacaktır
16)Haksiz fiilin unsurları
a)Hukuka aykırılık
b)Zarar: Maddi ve manevi olabilir maddi zarar malvarlıgının mevcut durumu ile haksiz fiilden önceki durum arasındaki fark fiil bir zarar olabilecegi
gibi kardan yoksun kalma seklinde olabilir manevi zararda kisinin kısmın sahsiyet haklarına tecavüz söz konusudur
c)Kusur: Kusur hukuka aykırı sonucun istenmesi (kast) veya bu sonucu önlemek için gerekli iradenin gösterilmesidir.(ihmal)
irade unsuruna sahip olan kusur ehliyetine sahiptir ve haksiz fiilden sorumlu tutabilir. Kusurun ispatmakla yükümlü kisi zarar görendir
d)Nedensellik (illiyet bagı):
Nedensellik bagı konusunda uygun illiyet bagı teorisi kullanılır haksiz fiil ile zarar arasında nedensellik bagı varlıgını kabul edilmek için söz konusu
fiil normal hayat tecrübelerine ve hatanın normal akısına göre zarar verici sonucun dogmasına elverisli olması gerekir
17)Kusursuz sorumluluk halleri nedir
• Tehlike sorumlulugu baskaları için tehlike yaratan bir faaliyetle bulunan girsimçi kusurlu olmasa dahi bu girisimin yol açtıgı zarardan sorumlu
tutulmamalıdır
• kusursuz sorumlulugun en önemlililerin bir istihdam edenlerin sorumlulugu
18)Haksiz fiilin hükümleri
Haksız fiil isleyen kisi magdurun zararına tazmin etmek zorundadır zarar görenini zararı ve sorumlu sahsi ögrenmesinden itibaren 1 yıl gerçeklestigi
andan 10 yıl zaman asımı
19)Sebepsiz zenginlesmeden dogan borçlar nedir ve unsurları
Bir kisinin malvarlıgında haklı bir sebep olmaksızın bir diger kisinin malvarlıgı aleyhine meydana gelen zenginlesme unsurları:
a)Zenginlesme: sebepsiz zenginlesme davanın açılmak sekil sart
b)Fakirlesme : bir zenginlesirken bir kisinin fakirlesmesi
c)Nedensellik bagı:
d)Haklı bir sebebin bulunması: örnek.
Hukuki sebep geçerli degil ise yahut borç olmayan sey ödenmisse
Hukuki sebep gerçeklesmemisse
Hukuki sebep sonradan ortadan kalkmıssa
20)Sebepsiz zenginlesmenin hükümleri
• Sebepsiz zenginlemeden dogan borç iade
• Sebepsiz zenginlesmeden davası sahsi niteliktedir
• Zenginlesen kötü niyetli ise zenginlesmenin tümünü iade etmek zorunda
• Zenginlesme iyi niyetli ise iade borcu geri verme zamanındaki zenginlesme
miktarı ile sınarlıdır 1 yıl ve 10 geçmesi zaman asımı
21)Borcun ifası nedir.
İfa borç iliskinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karsı yerine getirilmesi böylece borcun sona erdirilmesi
Konusu para ise memleket parası ile ödenir,
Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcun vade veya fiili ödeme gününki rayicin göre TL ödenmesi gerekir
22)İfa yerini açıklayınız
• para borçları alacaklının ikametgahında
• Sözlesmeli stilim parça borçlar: sözlesme yapılırken o seyin bulundugu yer
• Diger tüm borçlar: borcun dogumu zamanında borçlunun oturdugu yerde (borçlunun ikametgahında) ifa olunur
23) İfa zamanı
• İfa zamanı alacaklının borcun ifasını isteyebileçegi andır(muacceli yet anı) muacciliyet Etmemis borç istenemez
• Kural olarak her borç dogdugu anda muaccel olur ve hemen ifası istenebilir
• Ayın bası veya sonu tabirlerinden ayın 1 v son günleri anlasılır
• Süre gün olarak ise sözlesmenin yapıldıgı gün sayılmaz sürenin son günü muaccel olur
24)Alacakların temerrüdü nedir
Alacaklı temerrüdü alacaklının alacaklının haklı bir neden olmaksızın borçlunun edimini ret etmesi borçlunun diyebiliriz
Sonuçları
A-Bir seyin teslimine iliskin borçlarında
Mali tevdi
Malı sattırıp bedeli tevdi
B-Diger borçlarında
Borçlu temerrüdü göre sözlesmenin feshi
Alacaklı tmerüdünün en önemli sonucu tevdi veya sözlesmenin feshi yoluyla borçluya Borçtan kurtulma imkanı vermekte
1)Borcun konusu bir seyin teslimi ise borçla tevdi ile borcundan kurtulabilir tevdi ile borçlunun borcundan kurtulabilmesi ancak baskasına teslimi
mümkün olan edimler için söz konusudur seyin nereye tevdi edilecegini yargıç belirler
2)Buna karsılık borcun konusu bir seyin teslimi degil ise borçlu borçlunun temerrüde kurallarına öre sözlesmeyi feshedilir
25)Borçlunun temerrüdü
Borçlunun temerrüdü iflası mümkün muaccel bir borcun borçlu tarafından zamanında yerini getirilmesidir . borçlunun sartları borculunun sartları
Borcun muaccel olması ve ve alacaklaının ihtira :
a)Borcun muaccel olması:alacaklı borculudan ifayı talep ve dava edilecegini anın gelmis olmasını ifade eder ancak borçlu ifaden kaçınmak
hususunda bir defi (savunma) hakkında sahipse bu hakkını ileri sürerek temerrüde düsmekten kurtulmak
b) Alacaklının ihtarı:
tacirler arasında ihtarların noter . iadeyi tahh. Veya telgraf bazı durmalarda ihtira gerek kalmaz biri borcun ifa edeçegi günün taraflarca birbirini
belirlenmesi digeri ise sözlesmede birbirine vadeyi ifa gününü belirleme borçlunun kusuru hiçbir rol oynamaz
26.Temerrüdün genel sartları
a)Gecikme tazminatı
Borcun temerrüde düsmesi gerekir borcun gecikmesiyle ilgili gelen zararlar
fiili zarar: niteligindeki gecikme zararı alacakların malvarlıgında fiili olarak azalma
ödenecek gecikme tazminatının baslangıç tarihi borçlunun mütemenit oldugu tarihtir
b)Kaza halinde sorumluluk : temerrüde düsen borçlu bundan sonra kaza ile meydana gelecek zararlardan sorumludur temerüden itibaren hasar
borçluya ait olmaktadır
27)Para borçlarında temerrüdün sonuçları
Alt sınırı olusturmak üzere temerrüt faizi (geçmis günler faizi) ödenmesi sözlesmede belirtilmemis ise tcmb 3 aralık günü kısa vd. kredi
islemlerindeki uygulandıgı reeskont oranı üzerinden degerlenir. Temerrüt faizi akdi faiz miktarından az olamaz
28)Tam iki taraflı (karsılıklı ) snallgmatik sözlesmeler nedir
Daha öncede belirtildigi gibi her iki tarafı da borç altına sokan sözlesmelere iki tarafı borç Yükleyen sözlesmeler denir bu sözlesmeler içinde bir
tarafın edimi karsılıgında diger tarafın da mutlaka bir karsı edimin karsılıgında diger tarafında mutlaka bir karsı edimin Yüklendigi yani edimin
degisiminin söz konusu sözlesme
Alacaklıya 3 seçimlilik hakkı tanınmakta
Aynen ifa ile birlikte gecikmeden dogan zararın tazmini talep etmek
Aynen ifadan vazgeçip müspet zararın tazmin talep etmesi
29)Hangi durumlarda ek süre tayine gerek yoktur
• Borçlunun durumunda mehil vermenin etkisiz kalacagı anlasılırsa
• Borçlunun temerrüde sonucu olarak Borcu ifasını alacaklı acısından için faydasız kalmıssa
• Sözlesmede borç için kesin vade kararlastırılmıssa
30)Borcu sona erdiren sebepler
Tecdit(yenileme) alacaklı ve borçlu sıfatlarının birlesmesi ifa imkansızlıgı takas ve zaman asımı
31)6bra nedir hükümleri nelerdir
İbra alacakların borçluya yaptıgı bir sözlesmeyle alacagından vazgcerek borçluyu borçtan kurtarması bütün borçları sona erer
32)Borcun yenilenmesini açıklayınız hükümleriyle
Yeni bir borç meydana getirilmesi yenileme borcun konusu sebebinin ve tarafların degistirilmesi
Geçerli bir borcun varlıgı
Yeni geçerli bir borcun meydana gelmesi
Tarafların yenilme niyeti bulunması
Bu arada kanunda cari hesap sonuna deginilmistir bir alacagın cari hesaba kaydedilmesi ile borç yenilenmistir sayılmaz borç ancak hesap kapatılıp
karsı tarafça kabul edilince yenilenmis olur
33) Takas tanımı ve hükümleri nelerdir
Takas iki kisi arasındaki aynı cinsten karsılıklı borçların bunların birinin tek taraflı Beyanıyla sona erdirilmesi
Sartları:
• Taraflar birbirinden alacaklı olmalıdır
• Konu aynı olmalı
• Borçların istenebilir olması
• Takastan feragat edilmistir olmamalıdır
• Takas beyanı yanı talep hakkının kullanılması ile gerçeklesir
34)Zaman asımı tanımı ve hükümleri nelerdir
6ki normda olmaktadır kazandırıcı (iktisadı) ve düsürücü (ıskatı) zaman asımı iki aynı anlamda kullanmak
a)Kazandırıcı zamanasımı: esya hukukunda bir aynı hakkın belli sartla belli süre devam eden zilyetlik sonucu kazanılmasını ifade eder ve burada
konumuz dısındadır
b)Düsürücü zaman asımı: belli süre içinde hakkını talep etmemis olan alacaklının alacagını dava yolu ile elde etme hakkını imkanını kaybetmesi
zaman asımında alacak sona ermez talep ve dava edilemez
35)Kusursuzluk imkansızlık nedir
6fa imkansızlıgı mevcut borcun borcun cebri icra yoluyla la elde edilemeyecek hale gelmesidir.
36)Alacagının temliki nedir

Alacagı devreden ile alacagı devralan arasındaki yapılan sözlesme alacagın alacagı Devralan geçirilmesini ifade eder borçlu sözlesme dısındadır
Sartları
• Yazılı temlik sözlesmesi: temlik edenin imzası yeterli
• Alacagın temliki yasaklanmamıs olması:
37)İsimli Sözlesmeler nedir
Yasada düzenlenmis sözlesmelerdir
a)Devir borcu doguran sözlesmeler:
hakkın (mülkiyetini ) devinden borcu dogururlar satım trampa bagıslama
b)Kullandırma sözlesmeleri.:
bir seyin kullandırılması kira , ardiye,ödünç(karz)
c)6s görme sözlesmeleri
vekalet eser sözlesmeleri
d)Saklama sözlesmisi: vedia ardiye tevdi sözlesmeleri
e)Teminat sözlesmeleri:
teminat sözlesmeleri mevcut bir borcun ifasını temin amacı güden sözlesme asıl bir borç sözlesmenin ferileri niteligi tasırlar
f)Sonuçları ve talih ve tesadüfe baglı olan sözlesmeler
butün sözlesmeler edimin yerine getirilip getirilmedigini ve bunun kapsamını önceden belli olmayıp büyük ölçüde rastlantıya yada tarihe baglanır
kumar ölünceye bakmak gibi sözlesmeler örnektir
g)Ortaklık sözlesmeleri:
38)İsimsiz sözlesmeler
a) Karma tipli sözlesmeler : esitli sözlesmelerin unsurlarını bir araya getirmekle beraber sözlesmeden bagımsız bir nitelik tasırlar örnek: kapıcı söz.
Arsa payı kat karsılıgı faktorıng
) b Kendi özgü yapısı olan sözlesmeler:
yasada düzenlenmis bulunan sözlesmelere iliskin unsurları tümüyle yada bölümüyle içermez ler hakem sözlesmeleri sulh sözlesmeleri garanti
sözlesmeleri lesing banka teminat sözlesmeleri
39)Kefalet açıklayınız
kefaletin nitelikleri
a)Ferilik: kefalet akdinin en önemli vazgeçilme özelligi kefaletin geçerli olması için bir asıl borcun olması gerekir
b)Talilik: kefalet tali yani ikinci derecede bir akildir ilk basta borçlu takip edilmeli
c)6vazsızlık: kefalet akdi sadece kefile yükümlülük yükler
kefaletin konusu para ile belirler bilir bir borçtur. Kefalet hükümleri para ile tazmini mümkün olan her türlü borç hakkında uygulanır ancak bu borç
banksına ait olmalıdır
40)Kefilin geçerlilik sartları nelerdir
• Geçerli bir asıl borcun varlıgı
• Kefalet akdinin geçerli bir sekilde akidletmis olması kefalet sözlesmesinin yazılı ve Sorumlulugu azami miktarı gösterilmelidir
41)Kefilin çesitleri nelerdir
a)Adi kefalet:
Müteselsil olarak borç altına girdiginin açıkça belirtilmedigi ve kanunlarda açıkça belirtilmedigi veya kanunlarda açıkça müteselsil kefaletin kabul
edilmedigi haller adi kefalet de
söz konusudur bu düzenleme kefilin lehindir asıl borçlu takip edildikten sonra kefile basvuruluyor
b)Müteselsil kefil:
c)Birlikte kefil:
d)Kefile kefalet:
Alacaklıya karsı daha önce kefil olmus veya alacak kimsenin borcuna tekeffül etmektir akit kefile kefil ile alacaklı arasında yapılmaktadır ilk kefil ise
borçludur
e)Rucua kefalet:
Rucua kefil ilk kefile karsı asıl borçlunun ödeme gücünü tefakkul etmektedir akdin tarafları ilk kefil ile rucua kefildir rucua kefalet aksi
karalastırılmamakta adi kefalet niteliktedir,
42)Kefaletin sagladıgı hukuki iliskilerinin hükümleri
A-Kefilin durumu:
1) Ödeme yükümlügü
Kefalet akdi ile kefil aynen eda borcu altına girmez kefil ölünce mirasçılara geçer
2)Defi hakları
Defil ayrıca sahra ait defileride sürebilir
B)Alacaklının durumu
1- Ödemeyi talep hakkı
2-Kefalet hukunda dogan yükümlükleri , alacaklı borçlunun ifasını üzerine alacagı nı iflas masasına kaydettirme ve iflasın açıldıgını kefile bildirmekle
yükümlü
C)Borçlunun durumu
1)Kefilin ödemeyi borçluya ihbar yükümlügü
2)Kefilin borçludan teminat talep edilecegi haller
3)Ödemede bulunan kefilin asıl borçluya rucu
43) Bankalar kn. Acısından kefalet
Bankaların gayri nakdi krediler,teminat mektupları, kefaletler, acal,ciro ve kabuller
44) İcra ve iflas kn. Açısından kefalet
6cra dairesinden 3 kisiler kefil olmaktadır bunlar mütesesil kefalet hükmündedir alacaklı Alacagını iflas asasına kaydettirmek ve iflasın açılısından
defile haberdar etmek zorunda
45) Ödünç (karz) nedir
Karz bir akittir onunla ödünç veren bir miktar paranın yahut diger bir misli seyin Mülkiyetine ödünç olan kimseye nakil ve bu kimse dahi buna karsı
miktar ve vasıfla ayni Neviden seyleri geri vermekle mükellef olur
Unsurları nelerdir:
• Ödünç verilecek bir miktar para ya misli esya
• Ödünç konusu seyin mülkiyetinin ödünç alana geçirilmesi
• Ödünç alanın seyin esit miktar ve aynı nitelikte benzerine vermeyi üstlenmesi
• Geri verme borcu ödünç sözlesmenin ana unsurlarından
• Adi karzda faiz ödemesi için sözlesmede kararlastırılmıs olması
• Ticari karzda faiz her zaman ödenir
46) Eksik borçların özellikleri nelerdir
Zaman asımı süresinin dolması ile talep ve dava hakkının düstügü ancak kendisinin devam ettigi
Borçlu kedi istegi ile Borcunu ödeyebilir
Bu borçlara ifa edilebilir ancak dava edilemez borçlar denir
Bu borçların ödenmesinde zenginlesme ve bagıs sayılmaz

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !